top of page
overons-banner.jpg

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring van Dragers & Verzorging Utrecht e.o.

Anker-privacyverklaring

Privacyverklaring

Als wij diensten voor u verlenen hebben wij uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we onze dienstverlening goed kunnen uitvoeren. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw bedrijfsgegevens om.

We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig.

Wat we met uw bedrijfsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Dragers & Verzorging Utrecht e.o., gevestigd aan Burgweg 8, 3984 LK Odijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

- https://www.dvutrecht.nl

- Burgweg 8

- 3984 LK Odijk

- 06-41492116

 

De directeur is de Functionaris Gegevensbescherming van Dragers & Verzorging Utrecht e.o. Hij is te bereiken via info@dvutrecht.nl.

 

Bedrijfsgegevens die wij verwerken

Dragers & Verzorging Utrecht e.o. verwerkt uw bedrijfsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste bedrijfsgegevens die wij verwerken 

- Bedrijfsnaam

- Naam contactpersoon

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige bedrijfsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dvutrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij bedrijfsgegevens verwerken

Dragers & Verzorging Utrecht e.o. verwerkt uw bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Dragers & Verzorging Utrecht e.o. verwerkt ook bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dragers & Verzorging Utrecht e.o. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we bedrijfsgegevens bewaren

Dragers & Verzorging Utrecht e.o. bewaart uw bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van bedrijfsgegevens met derden

Dragers & Verzorging Utrecht e.o.  verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dragers & Verzorging Utrecht e.o.  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijfsgegevens door Dragers & Verzorging Utrecht e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de bedrijfsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bedrijfsgegevens sturen naar info@dvutrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dragers & Verzorging Utrecht e.o.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Bedrijfsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitbedrijfsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-bedrijfsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij bedrijfsgegevens beveiligen

Dragers & Verzorging Utrecht e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dvutrecht.nl

bottom of page